Strefa Akcjonariusza / Inwestora

Strefa Akcjonariusza służy komunikacji spółki Distance S.A. Spółka Akcyjna z jej akcjonariuszami, stosownie do art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.).

Zarząd spółki Distance Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, 61-248 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650368, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającej NIP 7781406159, REGON: 634453506 (dalej: Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, 61-248 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 
To Top