Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.Distance.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Distance S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanislawa Zwierzchowskiego 31a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650368, o kapitale zakładowym 7.000.000 PLN, opłaconym w całości, NIP: 7781406159, REGON: 63445350600000, zwana dalej Distance.pl lub Administratorem.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”). Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]

4. Dane osobowe zbierane przez Distance.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

5. Distance.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

6. W przypadku przetwarzania danych związanych z aktywnością w sieci z wykorzystaniem cookies i innych, podobnych technologii, administratorem danych może być także jeden lub więcej podmiotów współpracujących z Administratorem

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Distance.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: a. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, a także podjęcia działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); c. wysłania przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi Formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); d. oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji dotyczących produktów Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje). Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); e. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: a. adres e-mail; b. imię i nazwisko.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w § 5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: a. adres e-mail; b. dane adresowe: a. kod pocztowy i miejscowość; b. kraj (państwo); c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c. imię i nazwisko; d. numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, zakres danych niezbędnych do wskazania przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, oprócz danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, obejmuje także: a. firmę Przedsiębiorcy; b. numer NIP.

7. 7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8. 8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane: a. adres e-mail; b. imię.

9. 9. W przypadku skorzystania z usługi „zamieść opinię”, Klient podaje jedynie swój pseudonim, nick lub imię.

10. W przypadku obsługi Klienta w związku ze zgłoszonym przez niego pytaniem dotyczącym usług, produktów lub złożonego zamówienia, a także ewentualnych uwag lub reklamacji zamówienia już zrealizowanego, Administrator przetwarza dane Klienta niezbędne do świadczenia usług jego należytej obsługi. W tym zakresie za podstawę prawną przetwarzania należy uznać zarówno niezbędność wskazania danych do świadczenia usług obsługi Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak i zgodę osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

11. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności internetowej za zamówienie lub dodania karty w ramach swojego konta w Sklepie Internetowym, Administrator przetwarza także dane dotyczące płatności i karty kredytowej lub debetowej. W takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na dokonanie płatności w wybranej formie lub przechowywanie danych karty lub kart płatniczych w ramach konta klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

12. W zakresie danych rachunkowych, związanych z dokonywanymi przez Klienta płatnościami, podstawą przetwarzania tych danych jest także ustawowy obowiązek ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

13. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego (więcej informacji w tym zakresie w § 3 Polityki prywatności).

14. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług (więcej informacji w tym zakresie w § 3 Polityki prywatności).

15. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

16. Przekazanie danych osobowych do Distance.pl jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, brak wskazania niezbędnych danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

17. Distance.pl przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Administratora na adres zgodnie z § 6, a wtedy Administrator zablokuje odpowiednie dane. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

18. Ponadto, Administrator przetwarza dane także w celach statystycznych związanych z badaniem świadczonych usług, w tym zwłaszcza ich zasięgu. Podstawą prawną w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

19. Administrator zaznacza, że zapewnia pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w ramach systemu informatycznego stosowanego do obsługi Sklepu Internetowego. Stosowany system pozwala na: automatyczną rejestrację daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do systemu, źródła danych osobowych, identyfikatora użytkownika, który wprowadził dane.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Distance.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Distance.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). a. Podmioty przetwarzające. Distance.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe lub kurierskie, usługi pozycjonowania stron, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, systemy tworzenia i wysyłki newslettera, systemy zbierania statystyk i reklam (np. Google); b. Administratorzy. Distance.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Z uwagi na powyższe, w tym w szczególności fakt współpracy z Google, dane przekazane Administratorowi mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z naszym Inspektorem.

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są do momentu: a. cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, b. przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi względem Klienta lub Klientowi względem Administratora; c. przedawnienia roszczeń przysługujących podmiotom współpracującym z Administratorem względem Administratora w związku ze świadczeniem usług dotyczących bezpośrednio lub pośrednio danych Klienta; d. wyrażenia przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych; w zależności od tego, które z wyżej opisanych wydarzeń nastąpi później.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Distance.pl będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

7. W przypadku skierowania żądania Distance.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8. Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (RODO art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

9. Serwis wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 3 Mechanizm cookies, przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Distance.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Distance.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

3. Distance.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów; b) cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

4. Distance.pl wykorzystuje cookies własne w celu: a) zapisywania towarów w koszyku zakupowym, dzięki czemu Klient nie musi ich dodawać po każdym przeładowaniu strony lub na każdej podstronie; b) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; c) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; d) prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji, przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań, zapoznawania się z preferencjami Klienta, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy i jakie produkty kupuje, co pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu z zawansowanych technologii, działania te często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, co umożliwi aktualność wysyłanych treści.

5. Distance.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

7. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer);

b) przeglądarka Microsoft EDGE (https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy);

c) przeglądarka Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);

d) przeglądarka Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl);

e) przeglądarka Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265);

f) przeglądarka Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).

8. Distance.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.

9. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

10. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Distance.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Distance.pl. b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Distance.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Distance.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO. a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Distance.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Distance.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO. a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega; f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Distance.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Distance.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Distance.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO. a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Distance.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Distance.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Distance.pl, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. a) Klient ma prawo uzyskać od Distance.pl potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO. a) Klient ma prawo do żądania od Distance.pl niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 6 Polityki prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO. a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Distance.pl, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Distance.pl bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Distance.pl prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Distance.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Distance.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Distance.pl skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od Distance.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 Polityki prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1. Distance.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Distance.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

3. Distance.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Distance.pl poinformuje Klientów.

2. Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]

3. Data ostatniej modyfikacji: 4.09.2020 r.

To Top